Polityka prywatności i regulamin serwisu

Regulamin sklepu internetowego aleksanderdudek.biz

1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://aleksanderdudek.biz/strona-internetowa-cena-okazja/, zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży Towarów, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Aleksander Dudek 33 Diamond Ways IT z siedzibą przy Gołębia 73, 71-696 Szczecin, NIP: 8513253182, REGON: 387271041, adres poczty elektronicznej: hello@aleksanderdudek.biz
3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
5. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu internetowego służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
6. Kupujący może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez Stronę Internetową.


2. Składanie zamówień
1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest jest posługiwanie się przez Klienta aktywnym kontem poczty e-mail, akceptacja warunków Regulaminu oraz podanie danych osobowych Klienta.
2. W celu zapisania swoich danych na stronie internetowej Sklepu Klient może założyć konto osobiste, gdzie będą odnotowywane historie transakcji dokonanych przez Klienta. Usunięcie konta po potwierdzeniu zamówienia nie wpływa na ważność zamówienia do końca realizacji zamówienia.
3. Informacje o Towarach, co do których istnieje możliwość złożenia zamówienia, są udostępnianie na stronie internetowej Sklepu.
4. Do momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez przesłanie Klientowi Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta uważa się za ofertę zawarcia umowy sprzedaży adresowaną do Sprzedawcy, a płatność dokonaną przez Klienta poczytuje się za przedpłatę na poczet Zamówienia. Umowę uważa się za zawartą w momencie dostarczenia Klientowi Potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku wybrania przez Klienta dostawy Towaru za pobraniem przedpłata nie jest elementem koniecznym do złożenia Zamówienia.
5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia oferty zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w punkcie poprzedzającym, w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu niedostępności zamówionego Towaru lub z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku odmowy przyjęcia oferty, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Klienta oraz zwrócić Klientowi wszelkie płatności dokonane przez niego na poczet złożonego Zamówienia.
6. Postanowienia punktu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku możliwości realizacji jedynie części Zamówienia.
7. Złożenie Zamówienia jest możliwe po zalogowaniu się przez Klienta na założone przez niego uprzednio konto w Sklepie internetowym albo po podaniu w formularzu Zamówienia danych określonych jako obowiązkowe, w tym aktywnego adresu poczty e-mail i następuje poprzez wybór Towaru oraz sposobu płatności i dostawy.
8. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest zaakceptowanie jego warunków wyświetlonych na stronie internetowej Sklepu internetowego w postaci podsumowania Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.
9. Procedura złożenia Zamówienia odbywa się w oparciu o informacje i opcje dostępne w Sklepie internetowym, wyświetlane na kolejnych etapach składania Zamówienia. Zamówienie przedstawiane Klientowi do akceptacji w postaci podsumowania Zamówienia uwzględnia dokonane przez Klienta wybory oraz postanowienia Regulaminu, w tym wybrany Towar i jego cenę, sposób i koszty dostawy, termin realizacji zamówienia, sposób płatności.
10. Po złożeniu Zamówienia w sposób określony powyżej oraz jego zaakceptowaniu Sprzedawca przesyła Klientowi Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierające warunki zawartej Umowy sprzedaży oraz inne informacje, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku braku możliwości zaakceptowania Zamówienia, z uwagi na brak możliwości jego realizacji w całości lub części, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje zwrotu otrzymanej płatności, zgodnie z pkt 5 powyżej.


3. Dokonywanie płatności
1. Wszystkie ceny Towarów oraz koszty dostawy są cenami brutto i są wyrażone w polskich złotych.
2. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostawy Towaru.
3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Informacja na jej temat zamieszczona jest przy prezentowanym Towarze.
4. Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami pkt IV. Regulaminu.
5. Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny Towarów oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy.
6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
• płatności elektroniczne, za pomocą przelewu oraz systemów płatności na stronie.
7. Płatności elektroniczne dokonywane za pomocą przelewu będę rozliczane zaraz po zaksięgowaniu płatności.
8. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
9. Ceną wiążącą i ostateczną Towaru oraz kosztu wysyłki jest łączna cena zamówienia podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.
10. Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione Towary.


4. Realizacja zamówień i dostawa produktu
1. Po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia oferty oraz zatwierdzenia złożonego zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
2. Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą do Klienta powinien wynosić do maksymalnie 10 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz sposobu dostawy.
3. Dostawa jest realizowana w formie elektronicznej.
4. Dostawa jest realizowana na adres podany w formularzu zamówienia.
5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującym będącym Konsumentami rzeczy bez wad. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Zamówienia w Sklepie Internetowym realizowane są przez Sprzedającego według kolejności ich otrzymania.


5. Reklamacja produktu
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na wskazany powyżej adres Sprzedawcy lub w formie wiadomości email wysłanej na adres hello@aleksanderdudek.biz
3. W przypadku wady Towaru Konsument może skorzystać, wedle własnego wyboru, z przysługujących mu uprawnień w stosunku do Sprzedawcy.
4. W przypadku wady Towaru i decyzji Konsumenta o skorzystaniu z uprawnień z tytułu rękojmi, przysługuje mu w szczególności prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty dostawy Towaru i roku od daty wykrycia wady produktu. Na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego, Konsumentowi przysługuje żądanie:
1. naprawy produktu,
2. wymiany produktu na wolny od wad,
3. obniżenia ceny produktu, przy czym Konsument może jednocześnie skorzystać jedynie z jednego z żądań wymienionych powyżej.
5. W przypadku wykrycia wady Towaru Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy z jednoczesnym odesłaniem wadliwego Towaru na adres Sprzedawcy na koszt sprzedawcy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza reklamacji dostarczonego wraz z Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
6. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją.
7. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
8. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesłania wadliwego Towaru do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji na rachunek bankowy użyty do zapłaty należności za Zamówienie lub inny rachunek wskazany przez Klienta w reklamacji. Wysyłka Towaru po rozpatrzeniu reklamacji następuje na koszt Sprzedawcy.
9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Klient.


6. Odstąpienie od umowy
1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru.
2. Do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument może wykorzystać formularz odstąpienia od umowy, który znajduje się na podstronie Sklepu Internetowego.
3. Do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1.
4. Klient jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy na swój koszt Towar, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dnia od dnia, w którym przesłał Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Towaru przed jego upływem.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane razem ze zwracanym Towarem.
6. Sprzedawca zwróci Konsumentowi należności uiszczone przez niego tytułem złożonego Zamówienia, w tym koszty dostarczenia Towaru Konsumentowi, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać zwrot płatności na rzez Konsumenta do momentu otrzymania zwracanego Towaru lub przesłania przez Konsumenta dowodu wysłania zwracanego Towaru.
7. Sprzedawca zwraca Klientowi należności uiszczone przez niego tytułem zapłaty za Towar, co do którego Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy na rachunek bankowy użyty do zapłaty należności za Zamówienie lub inny rachunek wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.


7. Dane osobowe i Newsletter
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.
4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, poza przypadkami gdy działanie takie będzie niezbędne w związku z realizacją zamówienia.
5. Dane podane w związku z otrzymywaniem Newslettera są wykorzystywane tylko w celu jego wysyłki.
6. Kupujący i osoba zapisana na Newsletter ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.


8. Postanowienia końcowe
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego, niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym.
2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego w stopce.
3. Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
4. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z poczty tradycyjnej, wysyłając list na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie bądź wysyłając wiadomość e-mail na adres: hello@aleksanderdudek.biz
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi normami prawnymi, normy te znajdują zastosowanie w miejsce sprzecznych z nimi postanowień Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020 r.

Polityka prywatności i regulamin serwisu aleksanderdudek.biz

§ 1Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia usług dla użytkowników, a także m.in. zasady korzystania z treści i dokonywania płatności.
 2. Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, którzy poprzez jego akceptację zawierają umowę o świadczenie usług z Aleksandrem Dudkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDER DUDEK 33 DIAMOND WAYS IT, z siedzibą w Szczecinie (71-696), ul. Gołębia 73, w celu dostępu do treści i zamawiania usług poprzez serwis aleksanderdudek.biz

§ 2Definicje

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną lub przedsiębiorcą (zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego obowiązującym od 1.01.2021 r.) dokonujący czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Opłata – określona należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana jest każdorazowo przy interesującej Użytkownika usłudze.  
 3. Strona internetowa Usługi – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem https://aleksanderdudek.biz , prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia. 
 4. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. 
 5. Umowa – umowa o świadczenie Usługi odpłatnej, w przypadku gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę 
 6. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w zakresie szczegółowo określonym w poniższym regulaminie. 
 7. Usługodawca – Aleksander Dudek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDER DUDEK 33 DIAMOND WAYS IT, z siedzibą w Szczecinie (71-696),
  ul. Gołębia 73, NIP: 8513253182, REGON: 387271041. 
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
 11. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy. 
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy. 

§ 3 Zawarcie Umowy

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie składania zamówienia prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. adres e-mail, hasło, imię, nazwisko. Na zasadach dobrowolności Użytkownik może podać także numer telefonu, nazwę i NIP firmy. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy. 
 2. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien: 
  1. wybrać określony rodzaj usługi
  2. kliknąć ZAMAWIAM
  3. wybrać sposób Opłaty przez portal PayU złożyć Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”; 
  4. zapłacić za Zamówienie. 
 3. Po dokonaniu zapłaty, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia. 
 4. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi. 
 5. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny wskazany w ust. 2 pkt d powyżej. 
 6. Konsument, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy jeśli Wykonawca nie podjął żadnych czynności w kierunku wykonania Usługi. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem, zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.  
 7. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje
  z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie
  z Regulaminem, a zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Usługodawca spełni świadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9 powyżej. 
 8. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres Usługodawcy lub e- mail: adudek@aleksanderdudek.biz o treści przykładowo wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 
 9. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury powinien poinformować o tym Usługodawcę przed dokonaniem opłaty na stronie Usługodawcy wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza podczas zamówienia. Użytkownik odpowiedzialny jest za podanie poprawnych danych do wystawienia faktury. 
 10. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na wysyłanie faktur drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przy rejestracji bądź inny wskazany w formularzu do wystawienia faktury. Konsument może złożyć sprzeciw wobec wysyłania faktur drogą elektroniczną w formularzu. 
 11. Podane na stronie ceny są cenami BRUTTO wyrażone w polskich złotych

§ 4 Warunki świadczenia usług

 1. Ogólne informacje na temat świadczenia usług:
 1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet. 
 2. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania
  z komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari w aktualnych wersjach. 
 3. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za Zamówienie do Terminu ważności Usługi. 
 4. Warunki świadczenia poszczególnych usług:
  1. “Konsultacja wstępna z projektem strony i stworzeniem strategii marketingu online” informacje dostępne pod adresem https://aleksanderdudek.biz/konsultacja-wstepna :konsultacja trwa do 225 min i jest nastawiona na Efekt
   1. jako Efekt konsultacji Wykonawca wyznacza stworzenie projektu graficznego strony (zwanym dalej “Projekt”) wraz z Zamawiającym na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego treści, na które ten posiada stosowne licencje i prawa autorskie
   2. Zamawiający ma prawo zmienić Efekt w tym znaczeniu, że może wykorzystać czas konsultacji na dowolne pytania z obszaru wiedzy Wykonawcy
   3. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na nagrywanie konsultacji przez Wykonawcę. Nagranie konsultacji może zostać wykorzystane w celach marketingowych przez Wykonawcę za wyraźną zgodą zamawiającego
   4. zakończenie Projektu i przekazanie go Zamawiającemu zależy od tego, czy Wykonawca i Zamawiający jednoznacznie ustalą drogą mailową jego zakończenie
   5. Termin Ważności Konsultacji jest wyznaczony maksymalnie 14 dni od momentu zaksięgowania zapłaty albo zwracam pieniądze w kwocie przelanych środków na konto bankowe widniejące w danych przelewu
   6. konsultacje odbywają się maksymalnie w 3 terminach w przeciągu 30 dni od zaksięgowania wpłaty, po tym czasie niewykorzystane minuty konsultacji zostaną utracone
   7. jeśli Zamawiający nie stawi się na określony Termin wspomniany w podpunkcie g. to z usługi odliczone jest 90 min (z całkowitych 225 min)
   8. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odliczenia czasu spóźnienia Zamawiającego na konkretny Termin Konsultacji. Czas ten jest odejmowany od ogólnej oferty konsultacji (z całkowitych 225 min) na podstawie ustalonej godziny konsultacji i czasie pojawienia się Zamawiającego. Wykonawca informuje o tym każdorazowo Zamawiającego.
   9. termin ważności konsultacji jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym nr konta: 97 1050 1559 1000 0092 8041 7149, ING BANK ŚLĄSKI
  2. „Strona na cito” informacje dostępne pod adresem https://aleksanderdudek.biz/strona-na-cito :konsultacja trwa do 225 min i jest nastawiona na Efekt:
   1. jako Efekt konsultacji Wykonawca wyznacza stworzenie projektu graficznego strony internetowej w dowolnie wybranej przez Wykonawcę technologii (zwanym dalej “Projekt”) wraz z Zamawiającym na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego treści, na które ten posiada stosowne licencje i prawa autorskie oraz wdrożenie Projektu strony na domenie i hostingu, które posiada Zamawiający w przeciągu 72h od dnia następującego po ostatnim Terminie Konsultacji
   2. Zamawiający ma prawo zmienić Efekt w tym znaczeniu, że może wykorzystać czas konsultacji na dowolne pytania z obszaru wiedzy Wykonawcy co automatycznie oznacza, że Zamawiający rezygnuje z uzyskania Efektu na rzecz pozyskania interesującej go informacji
   3. Zamawiający ma prawo zmienić Efekt w tym znaczeniu, że wprowadza dowolne poprawki i ustalenia spoza konsultacji za wyraźną zgodą Wykonawcy co automatycznie oznacza, że Zamawiający rezygnuje z uzyskania Efektu na rzecz pozyskania interesującej go zmiany
   4. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na nagrywanie konsultacji przez Wykonawcę. Nagranie konsultacji może zostać wykorzystane w celach marketingowych przez Wykonawcę za wyraźną zgodą Zamawiającego
   5. zakończenie Projektu i przekazanie go Zamawiającemu zależy od tego, czy Wykonawca i Zamawiający jednoznacznie ustalą drogą mailową jego zakończenie
   6. Termin Ważności Konsultacji jest wyznaczony maksymalnie 14 dni od momentu zaksięgowania zapłaty albo Wykonawca pieniądze w kwocie przelanych środków na konto bankowe widniejące w danych przelewu
   7. konsultacje odbywają się maksymalnie w 3 terminach w przeciągu 30 dni od zaksięgowania wpłaty, po tym czasie niewykorzystane minuty konsultacji zostaną utracone i jednocześnie Zamawiający rezygnuje z uzyskania Efektu
   8. jeśli Zamawiający nie stawi się na określony Termin wspomniany w podpunkcie g. to z usługi odliczone jest 90 min (z całkowitych 225 min) i jednocześnie Zamawiający rezygnuje z uzyskania Efektu
   9. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odliczenia czasu spóźnienia Zamawiającego na konkretny Termin Konsultacji. Czas ten jest odejmowany od ogólnej oferty konsultacji (z całkowitych 225 min) na podstawie ustalonej godziny konsultacji i czasie pojawienia się Zamawiającego. Wykonawca informuje o tym każdorazowo Zamawiającego.
   10. termin ważności konsultacji jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym nr konta: 97 1050 1559 1000 0092 8041 7149, ING BANK ŚLĄSKI
   11. Zamawiający rezygnuje z uzyskania Efektu, jeśli nie dostarczy niezbędnych danych dostępu i innych niezbędnych materiałów potrzebnych do uzyskania interesującego Zamawiającego Efektu w przeciągu 24h od momentu pierwszego odbytego Terminu Konsultacji. Niezbędne materiały to między innymi, ale nie wyłącznie: wszystkie dostępy do hostingu, domeny, danych firmy Zamawiającego, zdjęć i nagrań wideo, na które zamawiający posiada wyłączne prawa.
 5. Rejestracja maila przez reklamę Facebook Ads i potwierdzenie chęci odbioru poradnka w serwisie Facebook lub przez dowolny formularz na stronie aleksanderdudek.biz oznacza wyraźną zgodę na otrzymywanie treści marketingowych m.in. poradników, porad, informacji, ofert na wskazany w formularzu email. W każdym momencie osoba otrzymująca treści marketingowe może wypisać się z listy klikając w przycisk znajdujący się na dole korespondencji mailowej.

§ 5

Płatności

 1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata.
 2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi. 
 3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującej Użytkownika usłudze udostępnionej w serwisie aleksanderdudek.biz przez Usługodawcę. 
 4. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z metod płatności dostępnych w portalu PayU. W przypadku dokonania Opłaty za pośrednictwem portalu PayU, Użytkownik dodatkowo akceptuje regulamin PayU. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie. 
 5. W przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostaje zablokowana a Umowa wygasa. 

§ 6

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi. 
 2. Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres adudek@aleksanderdudek.biz lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w § 2 pkt 9 Regulaminu. 
 4. W zgłoszeniu reklamacji Użytkownik powinien opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje). 
 5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi (pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem. 
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem § 7 ust. 8-9 Regulaminu. 
 7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze/telefonie/tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika. 

§ 7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) przetwarzanych w celu realizacji Umowy jest Usługodawca. 
 2. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – zawarcie i wykonanie Umowy. 
 3. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon, a także dane niezbędne do wystawienia faktury: imię i nazwisko, adres, NIP, nazwa firmy, PESEL (w przypadku faktury na osobę fizyczną). 
 4. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, Facebook poprosi go o zgodę na udostępnianie określonych danych z konta Użytkownika na Facebooku. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości i płci Użytkownika. Mogą też zawierać ogólne dane o lokalizacji Użytkownika, łącze do jego profilu na Facebooku, dane o strefie czasowej, datę urodzenia, zdjęcie profilowe, dane na temat polubień oraz listę znajomych Użytkownika. Dane te będą zbierane przez Facebooka i przesyłane zgodnie z zasadami przedstawionymi
  w obowiązujących na Facebooku zasadach dotyczących danych. Dane te zostaną użyte
  w celu utworzenia, udostępnienia i spersonalizowania konta Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO. Użytkownik może kontrolować dane, które są przekazywane z Facebooka za pomocą ustawień prywatności Facebook. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, konto Użytkownika zostanie automatycznie powiązane
  z jego kontem na Facebooku.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy
  i korzystania z Usługi. 
 6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Użytkownikowi przysługuje również prawo do uzyskania kopii danych. W tym celu należy wysłać mail na adres: rodo@aleksanderdudek.biz który zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni, przy czym termin ten może zostać przedłużony w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do maksymalnie 3 miesięcy, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany. 
 7. Użytkownik może też złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Usługodawca może powierzyć dane osobowe objęte umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom w celu wykonania Umowy w związku z usługami: zakupu licencji na specjalistyczne oprogramowanie, outsourcing kadrowy, księgowy lub IT. Dane zostaną
  w szczególności powierzone operatorowi systemu myVOD.io tj. Robert Rachwał ClickMaster Polska (z siedzibą w Krakowie (30- 134) przy ul. Zarzecze 36 lok.2), NIP: 6772261181. 
 9. Usługodawca może przekazywać dane osobowe także innym podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz usługi, takim jak:
  1. Fakturownia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-389), ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, KRS 0000572426, NIP 5213704420; https://fakturownia.pl/bezpieczenstwo, https://fakturownia.pl/rodo, https://fakturownia.pl/cookies 
  2. Facebook, Instagram (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone), https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/519522125107875? helpref=PAGE_CONTENT
  3. FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-406), Al. 29 Listopada 155C, KRS: 0000497051, NIP: 6751496393, https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/ 
  4. GetResponse sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), ul. Arkońska 6/A3, KRS 0000187388, NIP 9581468984 https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci 
  5. GetAll – TFB Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-150), ul. św. Filipa 23/4, KRS: 0000499144, NIP 6762474679, https://docs.funnelstar.io/polityka-prywatnosci 
  6. Implebot – Majewski Business Consulting Piotr Majewski z siedzibą w Gdańsku (80-809), ul. Łańcucka 12a/8, NIP: 5851392623, https://www.imple.pl/prywatnosc 
  7. SMSAPI – LINK Mobility Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100),
   ul. Toszecka 101, KRS: 0000350201, NIP: 9691566736, https://www.smsapi.pl/polityka-prywatnosci 
  8. SENDINBLUE z siedzibą przy  55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, Francja, https://www.sendinblue.com/legal/termsofuse/
 10. W związku z korzystaniem z Usługi stosuje się pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
 11. Strona internetowa Usługi korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google Inc. Oznacza to przypisywanie danych z różnych urządzeń do identyfikatora Użytkownika oraz analizę działań podejmowanych przez Użytkownika z poziomu obserwowanych urządzeń (również usługi Firebase
  i Optimize). Google będzie wykorzystywać te informacje, aby oceniać sposób korzystania przez Użytkownika z tej witryny, tak aby można było kompilować raporty z aktywności
  w witrynie oraz wykonywać na rzecz operatora witryny inne usługi związane z witryną
  i korzystaniem z Internetu. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych można znaleźć na stronach: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html
  i https://policies.google.com/?hl=pl
 12. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik nie będzie jednak mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Użytkownik może też zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z witryny (w tym jego adresu IP), pobierając i instalując dodatek dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Aby ustawić plik cookie związany
  z rezygnacją, należy kliknąć tutaj: Wyłącz usługę Google Analytics. W przypadku urządzeń mobilnych wskazane powyżej funkcje realizowane są przez Firebase: na zasadach określonych w: https://firebase.google.com/support/privacy
 13. Aby zaproponować usługi najbardziej dostosowane do oczekiwań Użytkowników strona internetowa Usługi wykorzystuje system wyświetlania reklam Google Ads / Facebook Ads i stosuje funkcję śledzenia konwersji Google / Facebook do celów personalizacji reklam online na podstawie zainteresowań i lokalizacji. Zanonimizowane dane Użytkowników wykorzystywane są w celach statystycznych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics. Opcja anonimizacji adresów IP jest kontrolowana przez Menedżera tagów Google za pomocą ustawienia wewnętrznego. Ustawienie to jest skonfigurowane tak, aby wymagana przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności anonimizacja obejmowała adresy IP. Reklamy są wyświetlane na podstawie żądań wyszukiwania w witrynach należących do sieci reklamowej Google / Facebook. Użytkownik może też wybrać rodzaj wyświetlanych mu reklam Google / Facebook lub wyłączyć reklamy Google / Facebook oparte na zainteresowaniach, korzystając ze strony ads settings. Może też wyłączyć pliki cookie podmiotów trzecich, korzystając z narzędzia do rezygnacji z otrzymywania plików cookie udostępnianego przez organizację Network Advertising Initiative. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać żadnych spersonalizowanych reklam, może wyłączyć opcję wyświetlania takich reklam, korzystając ze strony Google Ad Settings / Facebook. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez Google / Facebook można znaleźć polityce prywatności Google/Facebook. 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Każda ze stron Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn
  w każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia – uiszczone opłaty podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu na stronie internetowej Usługi. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości
  o zmianie Regulaminu na adres email wskazany podczas rejestracji. 
 3. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Wówczas Usługodawca zezwoli Użytkownikowi na korzystanie z Usługi objętej poprzednio zaakceptowanym przez niego Regulaminem do końca Terminu ważności Usługi wynikającego z dokonanych przez Użytkownika Opłat. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać przesłane na adres: adudek@aleksanderdudek.biz. 
 4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zawartych umów sprzed wejścia w życie zmian Regulaminu. 
 5. Niedopuszczalne jest udostępnianie przez Usługodawcę jak i Użytkowników materiałów pozbawionych ważnych licencji lub naruszających prawa autorskie, materiałów
  o charakterze pornograficznym, treści promujących rasizm, przemoc, pogardę, obraźliwych lub niezgodnych z prawem – w przypadku udostępniania lub promowania takich materiałów zostaną one usunięte. 
 6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów VOD oraz ich instalowania ani publikowania lub powielania w inny sposób bez zgody Usługodawcy. Kopiowanie treści cyfrowych, ich powielanie i pobieranie jest zabronione. 
 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika § 8 ust. 5 i 6 Regulaminu, Usługodawca usunie Konto Użytkownika, bez zwrotu Opłaty proporcjonalnej do Terminu ważności Usługi.
 8. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub – w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu właściwego według właściwości Konsumenta. 
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ dostępne są̨ w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
  1. http://.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.11.2020 i zostaje udostępniony Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w toku rejestracji.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Aleksander Dudek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDER DUDEK 33 DIAMOND WAYS IT

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*)

o moim/naszym(*) odstąpieniu od:

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy o świadczenie następującej usługi(*)…………………………………….

Data zawarcia umowy ………………………………………..………………. 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

Ja, Aleksander, zawsze mam coś cennego do zaoferowania innym ludziom.